Całym naszym bogactwem jest modlitwa. Kto się modli, wszystko otrzymuje.

„Tylko w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, albowiem w Nim jest moja nadzieja…” (PS 62,6) Modlić się to mówić do Boga, zwierzać się ze wszystkich radości i niepokojów, powierzać Mu siebie. Modlitwa to zawierzenie: „Tylko Ty, Panie, możesz mi dopomóc; tylko TY, który zbawiasz człowieka”. On sam obdarza mnie darem modlitwy, szuka mnie na ścieżkach życia i gotów jest obdarzyć mnie darem Swojej obecności. Trzeba zwyczajnie mówić do Boga i próbować Go usłyszeć. Ilekroć rozpoczynam modlitwę, zawsze jest we mnie coś z marnotrawnego syna. Spotykając Boga mam świadomość, że w jakiejś sprawie Go zaniedbałam, porzuciłam, że brak mi miłości do Niego lub nie dość wiernie Mu służę… Jestem grzesznikiem, ale liczę na Jego nieskończone Miłosierdzie. Jeśli chcę się uczyć modlitwy, powinnam postępować na wzór osoby chcącej rozmawiać w obcym języku, zwyczajnie muszę mówić, muszę próbować, stale i wciąż na nowo, systematycznie. Jeśli nie potrafię modlić się własnymi słowami, używam słów wcześniej przez kogoś wypowiedzianych. Modlę się słowami Pisma Świętego, słowami, które wypowiada sam Chrystus Pan i Święci Pańscy. Modlę się uczestnicząc w modlitwie wspólnoty Kościoła. Czy mam czas na modlitwę? Czy potrafię szukać w Bogu pokoju i światła w chwilach trudnych? Dlaczego nie dowierzam mocy i skuteczności modlitwy?

Bóg odpowiada na nasze modlitwy i pragnie, byśmy zwracali się do Niego z każdą sprawą i zapewnia, że odpowie na nasze prośby zgodnie ze swoją wolą. Kiedy zmagamy się z przeciwnościami, wszystkie nasze troski powinniśmy powierzyć Jemu i bezgranicznie Mu zaufać.
W ciągu wieków wypracowano wiele sposobów wspólnotowej i prywatnej modlitwy. Można modlić się w myślach lub głośnymi słowami, może być modlitwa prośby, dziękczynienia, uwielbienia, modlitwa przeproszenia lub modlitwa wstawiennicza, za kogoś. W trakcie modlitwy można posługiwać się formułami od kogoś zapożyczonymi. To sam Jezus nauczył nas modlitwy „Ojcze nasz”, to Archanioł Gabriel dał nam modlitwę „Zdrowaś Maryjo”, jest modlitwa Psalmów, są modlitwy Świętych, litanie. Wszystkie formy modlitwy zakładają zaufanie i podporządkowanie się Bogu – „bądź wola Twoja”. Ważne jest to, aby w modlitwie nigdy nie ustawać: „Nieustannie się módlcie” (1Tes 5,17). „Modlitwa jest zawsze możliwa. Jest nawet życiową koniecznością. Modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne” (KKK 2757).

Ty wiesz Panie, że przede wszystkim chcemy modlić się za chorych, szczególnie tych bardzo chorych. Daj Panie ulgę tym, którym zostało odebrane już prawie wszystko, nie tylko to, co najdroższe, ale również to, co najbardziej potrzebne, którzy nieraz me są w stanie wykonać bez bólu nawet jednego ruchu. Nie dopuść, aby pogrążyli się w smutku i goryczy, niech również dla nich zabłyśnie promyk nadziei i radości. Prosimy o to słowami litanii za chorych, litanii inspirowanej Twoim miłosierdziem. Twoimi czynami.

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Boże, który stworzyłeś człowieka na Twoje podobieństwo i nie chcesz jego śmierci, zmiłuj się nad nami.
Boże, który uczyniłeś nas swoimi synami i córkami,
Boże, który chcesz nas doprowadzić do całej pełni Twojego życia,
Panie, który sam przeszedłeś przez cała trwogę i ból konania,
Panie, który przed uzdrowieniem pytałeś o wiarę,
Panie, który uzdrawiałeś skruszonych w sercu,
Panie, który wysłuchałeś matkę kananejską prosząca Cię o uzdrowienie córki.
Panie, który przywróciłeś do zdrowia teściowa św. Piotra,
Panie, który jednym słowem uzdrowiłeś sługę setnika,
Panie, który powiedziałeś do sparaliżowanego „Wstań i chodź”,
Panie, który uzdrowiłeś kobietę dwanaście lat cierpiącą na krwotok,
Panie, który od trzydziestu ośmiu lat chromemu na nowo dałeś zdolność chodzenia,
Panie, który przywracałeś wzrok niewidomym od urodzenia.
Panie, który sprawiałeś, że głusi znowu słyszeli,
Panie, który niemym usta otwierałeś,
Panie, który wyrzucałeś złe duchy, uzdrawiałeś opętanych i epileptyków,
Panie, który wskrzesiłeś młodzieńca z Nain, jedynego syna wdowy,
Panie, który zbudziłeś do życia córeczkę Jaira, przełożonego synagogi,
Panie, który płakałeś po śmierci przyjaciela Łazarza i wyprowadziłeś go z grobu,
Panie, który pytałeś o wdzięczność uzdrowionych trędowatych,
Panie, który uzdrawiałeś zarówno bogatych, jak i biednych,
Panie, który uzdrawiałeś zarówno Żydów, jak i pogan,
Panie, który uzdrawiałeś także w szabat,
Panie, którego prześladowano za Twoje uzdrowienia,
Panie, który wierzącym obiecałeś zmartwychwstanie,
Panie, który dałeś nam za wzór miłosiernego Samarytanina,
Panie, który nade wszystko pragniesz uzdrowienia naszego ducha,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść nam. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam tajemnicę wartości cierpienia, wysłuchaj prośby za naszych chorych braci i siostry, aby pamiętali, że należą do grona tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę i czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kyrie eleison.
Chryste eleison
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, Najwyższa doskonałości Odkupiciela
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami
Miłosierdzie Boże, pokoju konających
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas, w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę

Módlmy się: Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami
Jezu, odblasku Ojca
Jezu, jasności światła wiecznego
Jezu, królu chwały
Jezu, słońce sprawiedliwości
Jezu, Synu Maryi Panny
Jezu najmilszy
Jezu przedziwny
Jezu, Boże mocny
Jezu, Ojcze na wieki
Jezu, wielkiej rady zwiastunie
Jezu najmożniejszy
Jezu najcierpliwszy
Jezu najposłuszniejszy
Jezu cichy i pokornego serca
Jezu, miłośniku czystości
Jezu, miłujący nas
Jezu, Boże pokoju
Jezu, dawco życia
Jezu, cnót przykładzie
Jezu, pragnący dusz naszych
Jezu, Boże nasz
Jezu, ucieczko nasza
Jezu, Ojcze ubogich
Jezu, skarbie wiernych
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa
Jezu, mądrości przedwieczna
Jezu, dobroci nieskończona
Jezu, drogo i życie nasze
Jezu, wesele Aniołów
Jezu, królu Patriarchów
Jezu, nauczycielu Ewangelistów
Jezu, męstwo Męczenników
Jezu, światłości Wyznawców
Jezu, czystości Dziewic
Jezu, korono Wszystkich Świętych

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu
Od grzechu każdego
Od gniewu Twego
Od sideł szatańskich
Od ducha nieczystości
Od śmierci wiecznej
Od zaniedbania natchnień Twoich
Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego
Przez Narodzenie Twoje
Przez Dziecięctwo Twoje
Przez najświętsze Życie Twoje
Przez trudy Twoje
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją
Przez krzyż i opuszczenie Twoje
Przez omdlenie Twoje
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój
Przez Zmartwychwstanie Twoje
Przez Wniebowstąpienie Twoje
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu
Przez radości Twoje
Przez chwałę Twoją

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone;” – daj nam, prosimy, uczucie Twej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. * Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz Swej opieki tym, których utwierdzasz w Swej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Duchu Święty, pochodzący od Ojca i Syna,
Duchu Święty, któryś na początku świata unosił się
nad wodami i udzieliłeś im płodności,
Duchu Święty, któryś przemawiał przez święte sługi Boże,
Duchu Święty, którego namaszczenie daje nam poznać
wszystkie rzeczy,
Duchu Święty, który dajesz świadectwo o Jezusie Chrystusie,
Duchu Prawdy, który nas nauczasz wszystkiego,
Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę,
Duchu Pański, który napełniasz okrąg ziemi,
Duchu Święty, w nas przebywający,
Duchu mądrości i rozumu,
Duchu rady i męstwa,
Duchu umiejętności i pobożności,
Duchu bojaźni Bożej,
Duchu łaski i miłosierdzia,
Duchu miłości i pokoju,
Duchu pokory i czystości,
Duchu dobroci i cichości,
Duchu różnorakich łask,
Duchu przenikający skrytości Boże,
Duchu Święty, modlący się za nami wzdychaniem
niewymownym,
Duchu Święty, któryś zstąpił na Jezusa Chrystusa
w postaci gołębicy,
Duchu Święty, przez którego na nowo się rodzimy,
Duchu Święty, napełniający nasze serca miłością,
Duchu Święty, przysposabiający nas za dzieci Boże,
Duchu Święty, któryś zstąpił na Apostołów w postaci
ognistych języków,
Duchu Święty, który według swej woli wszystkim
rozdajesz dary,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od wszelkiego złego, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiego grzechu,
Od pokus i zasadzek złego ducha,
Od zuchwałości i rozpaczy,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie,
Od uporu i zatwardziałości serca,
Od wszelkiej zmazy ciała i duszy,
Od ducha nieprawości,
Od wszelkiej pychy i kłamstwa,
Od wszelkiej obłudy i nieszczerości,
Od próżności i lekkomyślności,
Od lenistwa i niedbalstwa w służbie Twojej,
Od sprzeciwiania się natchnieniom Twoim,
Od wszelkiej nieroztropności i pomyłek,
Od wszelkich złych duchów,
Przez Twoje przedwieczne pochodzenie od Ojca i Syna,
wybaw nas, Panie.
Przez poczęcie Jezusa Chrystusa, które się stało
za Twoją sprawą,
Przez Twoje zstąpienie na Jezusa Chrystusa w Jordanie,
Przez Twoje zstąpienie w dzień Zielonych Świąt,
Przez Twoją miłość i miłosierdzie Twe nieskończone,
W wielki dzień sądu,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy, żyjąc duchem, duchem także działali,
Abyśmy, pomnąc na to, że jesteśmy Twoją świątynią,
Duchu Święty, nigdy jej nie znieważali,
Abyśmy, żyjąc duchem, nie szli za skłonnościami ciała,
Abyśmy sprawy ciała duchem umartwiali,
Abyśmy nigdy nie zasmucali Ciebie, któryś jest Świętym
Duchem Bożym,
Abyśmy zachowali jedność umysłów dążąc do pokoju,
Abyśmy łatwo nie wierzyli wszystkim duchom,
Abyśmy doświadczali duchy, czy są od Boga,
Abyś w nas odnowił ducha prawego,
Abyś nas prostą drogą prowadził ku zbawieniu wiecznemu,
Abyś nas umacniał Twym wszechwładnym Duchem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Błagamy Cię, Boże wszechmogący, abyś nas nieustannie
wspierał łaską Ducha Świętego, byś oczyszczając przez
miłosierdzie swoje zmazy serc naszych, zachował nas
ponadto od wszelkiego złego, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Kyrie, eleison. – Chryste, eleison.
Kyrie, eleison Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami.
Święta Panno nad pannami – módl się za nami.
Święci: Michale, Gabrielu i Rafale – módlcie się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie – módlcie się za nami.
Święty Abrahamie – módl się za nami.
Święty Mojżeszu – módl się za nami.
Święty Eliaszu – módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu – módl się za nami.
Święty Józefie – módl się za nami.
Święta Anno – módl się za nami.
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy – módlcie się za nami.

Święci: Piotrze i Pawle – módlcie się za nami.
Święty Andrzeju – módl się za nami.
Święci: Janie i Jakubie – módlcie się za nami.
Święty Tomaszu – módl się za nami.
Wszyscy święci Apostołowie – módlcie się za nami.
Święty Łukaszu – módl się za nami.
Święty Marku – módl się za nami.
Święty Barnabo – módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno – módl się za nami.
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy – módlcie się za nami.

Święty Szczepanie – módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński – módl się za nami.
Święty Polikarpie – módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze – módl się za nami.
Święty Cyprianie – módl się za nami.
Święty Bonifacy – módl się za nami.
Święty Wojciechu – módl się za nami.
Święty Stanisławie – módl się za nami.
Święty Tomaszu Becket – módl się za nami.
Święci: Janie i Tomaszu z Anglii – módlcie się za nami.
Święty Pawle z Japonii – módl się za nami.
Święci: Izaaku i Janie z Ameryki – módlcie się za nami.
Święty Piotrze z Polinezji – módl się za nami.
Święty Karolu z Ugandy – módl się za nami.
Święte: Perpetuo i Felicyto – módlcie się za nami.
Święta Agnieszko – módl się za nami.
Święta Mario Goretti – módl się za nami.
Wszyscy święci Męczennicy – módlcie się za nami.

Święci: Leonie i Grzegorzu – módlcie się za nami.
Święty Ambroży – módl się za nami.
Święty Hieronimie – módl się za nami.
Święty Augustynie – módl się za nami.
Święty Atanazy – módl się za nami.
Święci: Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu – módlcie się za nami.
Święty Janie Chryzostomie – módl się za nami.
Święty Marcinie – módl się za nami.
Święty Patryku – módl się za nami.
Święci: Cyrylu i Metody – módlcie się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu – módl się za nami.
Święty Franciszku Salezy – módl się za nami.
Święty Piusie Dziesiąty – módl się za nami.

Święty Antoni – módl się za nami.
Święty Benedykcie – módl się za nami.
Święty Bernardzie – módl się za nami.
Święci Franciszku i Dominiku – módlcie się za nami.
Święty Jacku – módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu – módl się za nami.
Święty Ignacy z Loyoli – módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery – módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko – módl się za nami.
Święty Wincenty z Paulo – módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianneyu – módl się za nami.
Święty Janie Bosco – módl się za nami.
Święta Katarzyno Sieneńska – módl się za nami.
Święta Tereso z Avili – módl się za nami.
Święta Różo z Limy – módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie – módl się za nami.

Święty Ludwiku – módl się za nami.
Święty Kazimierzu – módl się za nami.
Święta Moniko – módl się za nami.
Święta Jadwigo – módl się za nami.
Święta Elżbieto Węgierska – módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.

Bądź nam miłościw wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego wybaw nas, Panie.
Od zasadzek szatana wybaw nas, Panie.
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Wcielenie wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Narodzenie wybaw nas, Panie.
Przez Twój chrzest i post święty wybaw nas, Panie.
Przez Twój krzyż i mękę wybaw nas, Panie.
Przez Twoją Śmierć i złożenie do grobu wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Święte Zmartwychwstanie wybaw nas, Panie.
Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie wybaw nas, Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego wybaw nas, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale wybaw nas, Panie.

Chryste, Synu Boga żywego zmiłuj się nad nami.
Chryste, który na ten świat przyszedłeś zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zostałeś ukrzyżowany zmiłuj się nad nami.
Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zostałeś pogrzebany zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zmartwychwstałeś zmiłuj się nad nami.
Chryste, który wstąpiłeś do nieba zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów zmiłuj
się nad nami.
Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych zmiłuj
się nad nami.
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy
– wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziej pokuty
– wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej
świętej służbie – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną
nagrodę – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi
– wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie
– wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba
– wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodzie-
jów od wiekuistego potępienia – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny
odpoczynek – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny
– wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą
zgodę – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował
– wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowień-
stwo w prawdziwej pobożności – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących
w Chrystusa – wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła
Ewangelii – wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, usłysz nas – Chryste, usłysz nas
Chryste wysłuchaj nas – Chryste, wysłuchaj nas

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami

Módlmy się. Boże, który widzisz, że upadamy wskutek
własnej słabości, spraw łaskawie, aby przykłady świętych
umocniły naszą miłość ku Tobie.
Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu
Serce Jezusa, świątynio Boga
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają
Serce Jezusa, źródło życia i świętości
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze
Serce Jezusa, zelżywością napełnione
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne
Serce Jezusa, włócznią przebite
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
Jezu cichy i pokornego Serca.
Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków
Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Matko Chrystusowa
Matko Kościoła
Matko łaski Bożej
Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku chwalebny
Przybytku sławny pobożności
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo Niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
Królowo wniebowzięta
Królowo różańca świętego
Królowo rodzin
Królowo pokoju
Królowo Polski

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków.

Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie
Przesławny Potomku Dawida
Światło Patriarchów
Oblubieńcze Bogarodzicy
Przeczysty Stróżu Dziewicy
Żywicielu Syna Bożego
Troskliwy Obrońco Chrystusa
Głowo Najświętszej Rodziny
Józefie najsprawiedliwszy
Józefie najczystszy
Józefie najroztropniejszy
Józefie najmężniejszy
Józefie najposłuszniejszy
Józefie najwierniejszy
Zwierciadło cierpliwości
Miłośniku ubóstwa
Wzorze pracujących
Ozdobo życia rodzinnego
Opiekunie dziewic
Podporo rodzin
Pociecho nieszczęśliwych
Nadziejo chorych
Patronie umierających
Postrachu duchów piekielnych
Opiekunie Kościoła Świętego
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Ustanowił go panem domu swego.
I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Modlmy sie: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson;
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas;
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami;
Synu, Odkupicielu świata , Boże, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami;
Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi, módl się za nami;
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej;
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa;
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej;
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych;
Święty Franciszku, znamionami męki Jezusowej ozdobiony;
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony;
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą;
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony;
Święty Franciszku, miłujący pokorę;
Święty Franciszku, wzorze pokuty;
Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa;
Święty Franciszku, krysztale czystości;
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący;
Święty Franciszku, patriarcho ubogich;
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych;
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów;
Święty Franciszku, heroldzie wielkiego Króla;
Święty Franciszku, pogromco szatana;
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego;
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej;
Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro;
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata;
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich;
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących;
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy;
Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga;
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze;
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata;
przepuść nam Panie;
wysłuchaj nas Panie;
zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami święty nasz Ojcze Franciszku;
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego Sługi Serafickiego Franciszka, daj nam prosimy, łaskę twoją, abyśmy za Jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Boża i Pani Zgromadzenia, módl się za nami.
Błogosławiona Mario Angelo, Matko wielkiej rodziny felicjańskiej,
Roztropna Dziewico, zrodzona na polskiej ziemi,
Obdarzona przez Stwórcę wrażliwością na ból i ludzką niedolę,
Opiekunko dzieci z ubogich piwnic i poddaszy,
Mądra wychowawczyni młodych pokoleń,
Doskonała mistrzyni życia wewnętrznego,
Apostołko prawdy i miłości ewangelicznej,
Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości franciszkańskiej,
Gorąca czcicielko Miłosierdzia Bożego,
Żarliwa adoratorko Najświętszego Sakramentu,
Niestrudzona służebnico Niepokalanego Serca Maryi,
Pełna pokoju i wierności w najtrudniejszych sytuacjach,
Heroicznie znosząca długoletnie cierpienia,
Oddana pokucie za grzechy bliźnich i świata,
Do końca życia zatroskana o zbawienie dusz,

Błogosławiona Mario Angelo, której Bóg dał zrozumienie odkupieńczej wartości ludzkiego cierpienia,
Błogosławiona Mario Angelo, która w cierpieniu umiałaś uwielbiać i miłować wolę Bożą,
Błogosławiona Mario Angelo, którą Pan doświadczył ciemnością duchowej nocy,
Błogosławiona Mario Angelo, ogarniająca modlitwą, pokutą i ofiarą sprawy Kościoła,
Błogosławiona Mario Angelo, która do chwały ołtarzy doszłaś przez krzyż i przeciwności,
Łaskę naśladowania Chrystusa ubogiego, uproś nam Matko (Angelo).
Żywą wiarę,
Czystą miłość Bożą,
Wytrwałość w trudnościach i cierpieniu,
Ducha pokory,
Ochotne poddanie się woli Bożej,
Umiłowanie modlitwy,
Gorliwość apostolską,
Nadprzyrodzone spojrzenie na wszystko i wszystkich,
Ducha bezgranicznego poświęcenia chorym i potrzebującym,
Miłość i służebną postawę wobec Kościoła Chrystusowego,
Liczne i ofiarne powołania do Twego Zgromadzenia,
Ojczyźnie naszej pokój i sprawiedliwość,

Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim,
Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem Ukrzyżowanym,
Abyśmy przez cierpienia dojrzewali do Królestwa Bożego,
Abyśmy życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem zasłużyli na chwałę wieczną,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
P. Błogosławieni miłosierni.
W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mogła wiernie spełniać Twoją wolę, spraw, abyśmy umocnieni jej modlitwą i przykładem, z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Boże, nasz Ojcze, uwielbiamy Cię i dziękujemy,
że obdarowałeś nas błogosławioną Marią Angelą,
która żyła Twoją wolą w wierze i w bezgranicznym zaufaniu,
i dla Twej miłości służyła bliźnim. Przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski…,
o którą z ufnością proszę, przez Chrystusa naszego Pana. Amen.
Święto błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej, Dziewicy i Fundatorki

Święto w Felicjańskim Kalendarzu – Liturgia Godzin z części własnych o Dziewicach
Kantyk Zachariasza
Antyfona: Naucz mnie czynić Twą Wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.

Kantyk Maryi
Antyfona: Boże mój, niech mi się stanie według Twego Słowa.

Modlitwa
Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę
żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mogła wiernie spełniać Twoją wolę.
Spraw, abyśmy umocnieni jej modlitwą i przykładem, z radością szukali tego, co się Tobie podoba
i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

+ Znak krzyża
Rozpocznij wezwaniem:
Wszystko przez Serce Maryi na cześć Przenajświętszego Sakramentu.
Odmów trzy Zdrowaś Maryjo prosząc o dar wiary, nadziei i miłości.
Wzbudź intencję.
Proś bł. Marię Angelę o wstawiennictwo w wybranej przez Ciebie intencji odmawiając:
Błogosławiona Mario Angelo, módl się za nami. (10 x)
Zakończ odmówieniem Ojcze nasz.

+ Znak krzyża
za zezwoleniem władzy duchownej
archidiecezji Chicago
18 kwietnia 2003r.

Błogosławiony Honoracie,
Wierny naśladowco św. Franciszka – módl się za nami.
Pokorny i ubogi synu Serafickiego Ojca
Wnikliwy słuchaczu Słowa Bożego
Miłośniku Chrystusa utajonego w Eucharystii
Posłuszny natchnieniom Ducha świętego

Błogosławiony Honoracie,
Niezmordowany głosicielu czci Maryi Niepokalanej
Heroicznie wierny synu Kościoła świętego
Krzewicielu życia według Ewangelii
Patronie odkrywania drogi życiowej
Wrażliwy na wszystkie potrzeby ludzi

Błogosławiony Honoracie,
Wytrwały szafarzu Sakramentu Pojednania
światły kierowniku sumień w konfesjonale
Zatroskany o losy Ojczyzny
Wzywający do trwania na ojczystej ziemi
Oddany modlitwie i pokucie

Błogosławiony Honoracie,
Pragnący wszystkim ukazać miłość Bożą
Cierpliwie znoszący krzyże i utrapienia
Zachowujący nieustanną wdzięczność za dar powołania
Pokorny wobec tajemnic Bożych
Wzorze niezłomnej nadziei

Błogosławiony Honoracie,
Wytrwały w dążeniu do świętości
Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania
Patronie Nowego Miasta
Ukochany nasz Ojcze i przewodniku

Módl się za nami bł. Ojcze Honoracie,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata kapłana duchem troskliwej miłości i dałeś mu łaskę wiele dusz pojednać z Tobą, za jego wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę … i spraw, aby wszyscy chrześcijanie dostąpili Twego przebaczenia i zjednoczyli się z Tobą w doskonałej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.
– Amen.

Błogosławiony Honoracie, Ty na modlitwie przed Bogiem, wytrwale szukałeś woli Bożej, aby ją wypełnić w doskonałej miłości. Tym, którzy przychodzili do Ciebie po rady jasno wytyczałeś drogę życiowego powołania. Proszę Cię, wstaw się za mną u Boga, abym mógł rozpoznać i odważnie podjąć to, czego Bóg oczekuje ode mnie. 
– Amen.